Föräldrarådet

Föräldrarådet är en sektion inom FSDB som arbetar med frågor som rör barn med dövblindhet och deras familjer. Det sker genom aktiviteter och kurser samt genom att tillvarata barnens och familjernas intressen i olika frågor.


Verksamhet i Föräldrarådet

Styrelseledamöterna och andra föräldrar finns med i en rad olika grupper och sammanhang för att representera och bevaka frågor inom Föräldrarådets intresseområde.

Exempel på grupper är planeringsgruppen för den årliga föräldrautbildningen, Dövblindrådet, Mo Gårds brukarråd, Resurscenter Dövblinds resursgrupp i Gnesta och Åsbackagruppen samt TUFF och Taktilt teckenspråksgruppen.