Projektet Utbildning för döva tolkar och översättare

2017-01-23

Strömbäcks folkhögskola i samarbete med Västanviks folkhögskola och Mo Gård Folkhögskola, Göteborg har ansökt om att starta Utbildning för döva tolkar och översättare hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Detta som ett led i projektets arbete för att permanenta utbildningen.

Den 19 januari meddelade MYH att de beslutat om avslag till medel till utbildningen. Deras motivering var att de har prioriterat teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen för hörande (3 stycken utbildningar) med 25 platser vardera och därmed inte har medel att finansiera vår utbildning.

Projektet arbetar nu vidare med att söka andra vägar till finansieringsmöjligheter och andra utbildningsformer.

Vi återkommer när vi har mer information.

Åsa Henningsson, ass projektledare


Kort om projektet
SDR driver projektet med medel från Arvsfonden. FSDB är medsökande organisation. Projektets syfte är att stärka döva personers konkurrenskraft och sysselsättning inom tolk- och översättningsbranschen. Bland annat genomför projektet en pilotutbildning på distans för verksamma döva tolkar och döva översättare.