Kurskatalog för aktiveringskurser 2018 har släppts

2017-12-19

Kurserna ordnas av folkhögskolor i samverkan med Förbundet Sveriges Dövblinda och Specialpedagogiska skolmyndigheten för personer med dövblindhet/gravt syn- och hörselskadade

Syfte och mål
Det övergripande målet för kurserna är att öka deltagarens delaktighet och möjlighet att påverka och styra sitt liv. Kurserna ska förmedla kunskaper och färdigheter på ett sådant sätt att deltagaren kan ha nytta av dessa i vardagslivet när det gäller såväl arbete som fritid. Kursen bör ingå som en del i den enskildes habilitering för att uppnå egna uppsatta mål.