Inbjudan till Föräldrakurs 14 -16 september 2018

2018-04-27

För föräldrar till barn i alla åldrar med
syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Du får möjlighet att lyssna till föreläsare, delta i diskussioner och umgås i trevlig miljö.

Presentation av innehåll och föreläsare

Inspirerande föreläsning
Jag kommer prata om när livet inte blir som man tänkt
sig. Hur det blir när man får ett barn med omfattande
funktionsnedsättningar. Hur det blir ett annorlunda liv, ett liv
där man får kämpa. Där det är mycket tårar och sorg men
också en massa kärlek och glädje. Om hur löpning kan
göra en stor skillnad. Om att springa maraton och om att
ordna en tävling där ALLA kan vara med. Jag heter Mikael
Nordmark och min son Hugo har en mycket ovanlig diagnos
? lissencefali. Tillsammans kallar vi oss Team Nordmark.
Mikael Nordmark

Kommunikation i fokus
Pernilla Henriksson inleder dagen med att fånga upp
kommunikation och dess livsviktiga egenskaper. Detta
blir startskottet på dagens fokusområde som är just
kommunikation. Denna livsviktiga och mänskliga rättighet.
Pernilla Henriksson Mo Gård

Psykisk utveckling vid dövblindhet förutsätter
omgivningens stöd i att tillgängliggöra och bearbeta
sensoriska intryck i socialt samspel. Den taktila
modaliteten (populärt kallad känseln) har därvid en
kompensatorisk funktion.
Vid medfödd dövblindhet blir bearbetande av känselintryck
helt avgörande för att kommunicera och att uppfatta samt
förstå sig själv och sin omvärld. Vid förvärvad dövblindhet
tillgängliggörs genom tillämpning av teknik auditiv
och/eller visuell information för språklig bearbetning.
Kommunikativt utbyte på sådana premisser kräver dock
mycket av uppmärksamheten, och är förenat med stora
ansträngningar. Taktil information är mer lättillgänglig
och av stor betydelse för omvärldsuppfattning och
vardagsfungerande, även vid förvärvad dövblindhet.
Hans-Erik Frölander, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Valbara spår:
1. Livsomställningsteorin
Livsomställning kan beskrivas som att anpassa sig till
nya livsvillkor. Att få ett barn med funktionsnedsättning
eller att själv drabbas av en funktionsnedsättning
innebär många gånger att man hamnar i en
livsomställningsprocess där man måste hitta nya
strategier och förhållningssätt. Vi kommer att gå igenom
livsomställningens olika skeenden och vilka insatser som
enligt forskningen lämpar sig bäst i de olika skeendena.
Helené Engh, Nationellt kunskapscenter för
dövblindfrågor

2. Kommunikation och språkutveckling
En presentation som tar upp förutsättningarna för
kommunikation och hur språkutveckling kan se ut för
dem som har medfödd dövblindhet. Illustreras med
filmexempel.
Jenny Näslund, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hur kan vi förstå samt försöka komma till rätta med
beteendeproblematik bland barn och ungdomar som
har en medfödd dövblindhet?
Monotona, till synes självförsörjande aktiviteter, men även
självskadande eller utagerande handlingar kan förekomma
bland barn och ungdomar med medfödd dövblindhet.
Vilken kan bakgrunden till sådana handlingar vara och vad
syftar de till? Hur kan slutligen när- personer i olika miljöer
(anhöriga och personal) hjälpas åt att komma till rätta med
handlingar, beskrivna som självskadande eller utagerande?
Hans-Erik Frölander och Ulrika Broddstedt,
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Att vara sig själv som Malin eller annan?
Jag har Ushers syndrom typ 1. Usher fick jag i arv av min
mamma. Att leva med det som barn och ungdom inte alltid
har varit så lätt. Jag mötte olika hinder problemmässigt
men också känslomässigt. Att vara sig själv, är det som
att hitta balansen mellan vad jag själv mår bra av, och att
leva upp till förväntningarna av min omgivning? Det är vad
jag kommer att berätta om på min föreläsning. Vad som
har hänt tidigare i mitt liv och hur jag gjorde när jag mötte
hindren samt varför jag gjorde så?
Malin Lindén

Med reservation för ändringar.

Målgruppsbeskrivning
Föräldrar till barn, oavsett ålder, med syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet

Syfte
Att deltagarna får fördjupad kunskap om hur man som vårdnadshavare kan stimulera och utveckla sitt barns förmågor sett ur ett livsperspektiv. Att deltagarna får möjlighet att träffa andra vårdnadshavare för erfarenhetsutbyte.

Mål
Deltagarna har fått fördjupad kunskap och stöd i hur man kan utveckla sitt barns förmågor. Att deltagarna har fått kontakt med andra vårdnadshavare i samma livssituation.

Funktionsnedsättningar
Dövblindhet, Döv och hörselnedsättning, Synnedsättning, Utvecklingsstörning
Upplysningar om innehåll
Lena Asklund, lena.asklund@spsm.se, 010-473 51 78
Upplysningar om administration
Anna Lindström, anna.lindstrom@spsm.se, 010-473 53 53