Rätt till tolk - ingen tolkningsfråga!

2020-03-03

Så heter en rapport som är framtagen av skuggutredning av tolktjänst. Bakom utredningen står SDR, FSDB och DHB och syftet var att ta fram förslag på hur tolktjänst ska se ut.

Vi hoppas att den- na fråga, som har varit mycket motig under flera år, drivs vidare med utgång av detta förslag.
Skuggutredningens förslag på hur en ny tolktjänst ska se ut innefattar bl a:

- Staten ta över ansvaret, dvs en ny eller en befintlig myndighet.

- Döva och hörselskadade ska ga- ranteras minst 180 timmar tolk- ning per år.

- Personer med dövblindhet ska garanteras minst 416 timmar tolk- ning per år.

- Det ska erbjudas generösa möj- ligheter att ansöka om ytterligare tolktimmar utifrån tolkanvändarens individuella behov.

Det är ett bra förslag. Vi tolkanvändare kan själv bestämma vad vi vill ha tolk till samt ha kontroll över antalet tolktimmar. Skuggutredningsgruppen har tagit fram
en kravlista som FSDB, DHB, SDR och SDUF ska driva gemensamt mot beslutfattarna. Bl a att nästa statliga utredning ska bestå av en representant från varje riksorganisation för att säker- ställa att politikerna genomför utred- ningens förslag samt att utredningen ska få tillräckligt med tid för att få en korrekt bild av behoven.

Bifogade fil: