Faktablad om tolktjänst

2022-06-30

Vi har tagit fram tre faktablad om tolktjänstutredningens förslag ?Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer vill visa på vad vi jobbar med kring tolktjänstfrågor.

med dövblindhet?

Använd gärna faktabladen när ni träffar andra, främst politiker, och
De tre faktabladen är:
-Förslag av definition av dövblindtolkning i ny lag
-Inrättandet av nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor
-Tolktjänst i arbetslivet

Alla faktabladen inleds med en kort beskrivning av FSDB och våra mål och med information om att det i Sverige finns ungefär 2000 personer med dövblindhet under 65 år och vad det betyder att leva med dövblindhet.

I inledningen finns också en hänvisning till Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och till de paragrafer som beskriver rätten till kommunikation som även Sverige åtagit sig att följa.
De är skriven på sådan sätt som ska läsa av politiker.

Faktabladet om dövblindtolkning
I faktabladet beskrivs att utredningen föreslår en ny lag som bland annat ska definiera dövblindtollkning så som FSDB länge förespråkat.

Det vill säga att dövblindtolkning består av tre helt integrerade delmoment: språktolkning (tolkning av vad som sägs), syntolkning (tolkning av den visuella och auditiva informationen i omgivningen) samt ledsagning.

Det är bra att detta skrivs in i lagen. Däremot har förslaget även en begränsning i hur mycket ledsagning man ska få i anslutning till tolkuppdraget. Denna begränsning är vi kritiska till och tycker inte den ska vara med i den nya lagen.

Faktabladet om att inrätta en nationell funktion för samordning av tolktjänstfrågor
I faktabladet beskriver detta förslag som innebär främst att man på ett ställe ska samla information och statistik kring tolktjänsten. De kommer även ha uppdrag att titta på vissa utvecklingsfrågor.

Vi tycker förslaget är bra även om vi skulle vilja gå mycket längre, dvs vi skulle vilja att det fanns en myndighet som hade ansvar för all tolktjänst och att man som tolkanvändare bara hade en ingång.

Förslaget om en nationell funktion skulle kunna vara ett första steg i den riktningen. Förhoppningsvis kommer den kunskap som samlas att visa på detta.

Faktabladet om tolktjänst i arbetslivet
Faktabladet handlar om att utredningen föreslår en ny insats kring tolk i arbetslivet och att denna nya insats ska samordnas av Arbetsförmedlingen. Förutom en samordning föreslås att det ska stärkas och samordnas ekonomiskt.

Detta tycker vi är ett bra förslag även om man skulle kunna gå längre genom att exempelvis all tolktjänst skulle samordnas under en myndighet.

Även om förslaget innebär mer pengar och bättre möjlighet för de flesta med behov av tolk i arbetslivet så har man lagt in en begränsning genom ett kostnadstak, vilket skulle kunna innebära att de med mycket behov av kommunikation i sitt arbete kommer bli till viss del beroende av arbetsgivarens välvilja, vilket ju är situationen idag.

Det finns 6 bifogade filer, 3 st wordfiler och 3 st pdf filer

Om någon vill veta mer kan man alltid mejla till fsdb@fsdb.org.

Remissvar
Vi kommer att skicka in remissvar efter sommar. SDR och HRF kommer att skicka in sina remissvar snart.