LSS-frågor

Bilden visar ett exempel på en situation med ledsagning

FSDB:s målsättning är att alla personer med dövblindhet ska kunna leva bra och värdiga liv. För att uppnå detta krävs att alla får sina grundläggande behov av stöd, service, omsorg och trygghet tillgodosedda.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag och grundtanken är att garantera goda levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Lagen är mycket viktig för tusentals personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga. Fortfarande finns det ingen motsvarighet till LSS i något annat land i världen. Under senare år har lagen tyvärr blivit alltmer ifrågasatt. Många stöter på motstånd när de ansöker om insatser och i medierna rapporteras det flitigt om orimliga kostnader och olika sorters fusk.

Många personer med dövblindhet har också behov av insatser inom LSS. Det är tyvärr alltför vanligt att stödet minskar eller till och med uteblir helt. FSDB arbetar för att förbättra situationen.

Vem kan få stöd?

Enligt § 1 kan insatser för särskilt stöd och särskild service ges åt personer

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.


Vilka insatser kan man ansöka om?

Insatserna för särskilt stöd och särskild service (§ 9) är:

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,

3. ledsagarservice,

4. biträde av kontaktperson,

5. avlösarservice i hemmet,

6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,

7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.


Övrigt

Läs lagen
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade


LSS-guiden med lista över LSS-verksamheter i Sverige
http://www.lssguiden.se/