Skrivelser och remissvar

År 2017

Skrivelse ang bristande nyhetsrapportering på teckenspråk
Allvarliga brister på information i kris drabbar döva och teckenspråkiga hårt! 2017-04-11 (PDF)

Allvarliga brister på information i kris drabbar döva och teckenspråkiga hårt! 2017-04-11  (Word)S
krivelse avseende Hjälpmedelsutredningens S2015:08 betänkande På lika villkor! – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen SOU 2017:43

FSDB yttrande (PDF)
FSDB yttrande (Word)

År 2016

Yttrande avseende En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle,
Diarienummer: 2016/04598/FST
FSDB:s yttrande 2016-12-30 (PDF)
FSDB:s yttrande 2016-12-30 (Word)


Yttrande på promemorian Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, Ds 2016:26
FSDB:s yttrande 2016-10-17 (PDF)
FSDB:s yttrande 2016-10-17 (Word)


Yttrande på promemorian Tolktjänst för vardagstolkning, Ds 2016:7
FSDB:s och DBU:s yttrande 2016-06-20 (PDF)
FSDB:s och DBU:s yttrande 2016-06-20 (Word)


Yttrande på promemorian DS:2015:58 Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning

FSDB:s yttrande 2016-02-26 (PDF)
FSDB:s yttrande 2016-02-26 (Word)


Gemensam skrivelse om den framtida tolkutbildningen
Vår syn på det framtida behovet av teckenspråks- och skrivtolkar 2016-02-25 (PDF)


Gemensam skrivelse till SPSM om arbetsgruppens nedläggning

Utredningen är klar, nu kan arbetet börja! 2016-02-15 (PDF)


Övrigt

Avsiktsförklaring mellan FSDB och STTF
Dokumentet ska underbygga, stärka och odla en robust och långsiktig samverkan mellan FSDB och STTF (Sveriges teckenspråkstolkars förening). Det uttalade syftet är att ge fördel till personer med dövblindhet, döva samt andra som använder teckenspråk, men också till de som arbetar som teckenspråkstolkar och/eller dövblindtolkar i Sverige.

Ladda ner avsiktsförklaringen (PDF).