Dövblindtolkning

Det är enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, landstingets ansvar att erbjuda vardagstolkning för bl.a. personer med dövblindhet – d.v.s. dövblindtolkning.

Tolkservicen är gratis och man kan beställa tolk i alla situationer när man tycker att man behöver det. (Tolkcentralen avgör dock vem som har rätt till tolk och vid vilka tillfällen.)

För personer med dövblindhet eller gravt syn/hörselskadade personer finns dövblindtolkar som gör det möjligt att kommunicera. Dövblindtolken hjälper brukaren att ha kontakt med omgivningen och är ett mycket viktigt hjälpmedel.

Dövblindtolkning innebär mer än att översätta mellan tal och teckenspråk, eller att tolka tal på något annat sätt (till exempel skrift eller tydligt tal).

Dövblindtolkning innehåller språktolkning, syntolkning (information om hur omgivningen ser ut och vad som händer) samt även hjälp vid förflyttning.

Om du vill beställa tolk, vänder du dig direkt till landstingens tolkcentraler.
Läs också gärna mer om tolkcentralernas verksamhet på Tolkcentralerna i Sveriges hemsida.

Definition av dövblindtolkning

Definitionen antogs av FSDB:s styrelse den 2 april 2008 och reviderades 2018.

Dövblindtolkning är en förutsättning för att personer med dövblindhet ska kunna uppnå full delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande på alla områden i samhället. Dövblindtolkning är förmedling av både syn- och hörselintryck till personer med dövblindhet. Detta sker genom tre helt integrerade delmoment. Dessa delmoment är:
• tolkning av vad som sägs
• syntolkning och
• ledsagning.

Dövblindtolkning ges med de tolkmetoder, när och i den omfattning, som personer med dövblindhet önskar.

Ladda ner hela definitionen av dövblindtolkning i Word-fil
Download the full definition of deafblind interpretation in Word file