Föräldrarådet

Föräldrarådet är en sektion inom FSDB som arbetar med frågor som rör barn med dövblindhet och deras familjer. Det sker genom aktiviteter och kurser samt genom att tillvarata barnens och familjernas intressen i olika frågor.

Behöver du någon att bolla med som också vet hur det är att ha ett barn med dövblindhet? Kontakta i så fall gärna Föräldrarådets kontaktföräldrar. Se listan och läs mer.

Styrelseledamöterna och andra föräldrar finns med i en rad olika grupper och sammanhang för att representera och bevaka frågor inom Föräldrarådets intresseområde.

Styrelse och medlemsverksamhet ska verka, i mån av tid och resurser för att:

- utveckla styrelsearbetet och verka för att få fler föräldrar intresserade och aktiva inom Föräldrarådet.

- inventera medlemmarnas tankar och önskemål om vilka frågor föräldrarådet ska arbeta med under detta och framtida verksamhetsår.

-arbeta med att stödja ”Verktyg för bättre hälsa” långsiktiga mål tillsammans med den nya huvudmannen Mo Gård.

- arbeta med planering av den årliga föräldrautbildningen tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Mo Gård och Tullängsskolan.

- återta kunskaper om hur vi kan samverka med olika myndigheter och andra aktörer kring frågor som rör våra barn med dövblindhet.

- anordna ”mamma/pappaträff” växelvis vartannat år. 2018 är det ”mammaträff”

- arbeta med landstingens regionala dövblindteam genom representanter i brukarråd, vidareutveckla medverkan i teamens regelbundna möten och användas oss av de resurser som finns inom teamen.

- verka tillsammans med FSDB och DBU i Dövblindrådet.

- vara tillgängliga som referensgrupp i frågor som rör skola utbildning och arbete. Intressepolitik

- försöka hitta former för ett mer utvecklat intressepolitiskt arbete.