LSS

Bilden visar ett exempel på en situation med ledsagning

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag. LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

De som omfattas av LSS är människor med:

 • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

LSS kan ge rätt till sammanlagt tio olika insatser:

 • 1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
 • 2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
 • 3. Ledsagarservice,
 • 4. Biträde av kontaktperson,
 • 5. Avlösarservice i hemmet,
 • 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
 • 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
 • 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
 • 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
 • 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (2010:480)

Den som behöver hjälp ska kontakta LSS-handläggaren i sin kommun.

Läs mer i lagen