Dövblindhet

Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. Dövblindhet medför därför, i relation till omgivningen, specifika funktionshinder.


Kommunikation och information

Dövblindhet innebär svårigheter att kommunicera med andra människor för den som ser och hör dåligt. Man hör inte vad människor runt omkring en pratar om och märker inte heller vad som händer en bit bort. Bara när man blir direkt tilltalad - och uppmärksammad på att någon talar till en - kan man som gravt hörselskadad kanske höra vad en annan person säger och man måste då koncentrera sig oerhört.

Kommunikation och vardaglig social interaktion med omgivningen pågår ständigt för hörande och seende utan att man egentligen i någon större omfattning reagerar på detta. För personer med dövblindhet kan många sådana situationer bereda stora svårigheter och leda till frustration och uppgivenhet. I ett senare skede kan följderna bli till exempel isolering.

Personer med dövblindhet har svårt att få tillgång till viktig information. De missar till exempel ofta sådant som löpsedlar och reklamaffischer.

Orientering

Det är mycket svårt för personer med dövblindhet att orientera sig i miljön. I en känd miljö, såsom hemmet och kanske närmiljön kan man kanske ta sig runt, men i främmande miljöer är det omöjligt att på egen hand orientera sig.

Konsekvenser

Konsekvenserna av dövblindhet varierar mycket från individ till individ och beroende på när i livet dövblindheten inträffar och om det är synnedsättningen eller hörselnedsättningen som inträffar först.

Situationen för en person med tidigt förvärvad dövblindhet är helt annorlunda än för en person som senare i livet förlorar syn och hörsel. Personer med tidigt förvärvad dövblindhet har ofta andra ytterligare funktionsnedsättningar som komplicerar tillvaron ännu mer. Det kan till exempel vara epilepsi, rörelsehinder, utvecklingsstörning eller autism.