Samverkan

Från Hörselexpo 2016

Eftersom FSDB är en liten organisation med knappa resurser är det omöjligt för oss att arbeta själva med alla frågor. Det är därför viktigt för oss att i olika frågor försöka samverka med andra som har liknande målsättning som vi.

FSDB har nära samarbete med Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor samt med dövblindteamen.

Dövblindrådet är samverkan mellan FSDB, Föräldrarådet, DBU, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, dövblindteamen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Mo Gård.

Samarbete mellan FSDB och övriga hörselorganisationer (SDR, HRF, DHB, ViS, Barnplantorna samt ungdomsorganisationerna DBU, SDUF och UH) är viktigt och ordförandena träffas regelbundet för diskussioner och ageranden i gemensamma frågor.

FSDB har ett gott samarbete med SRF och organisationernas rikskanslier ligger i samma hus i Enskede.

FSDB är medlem i funktionshinderssörelsens paraplyorganisation för internationellt utvecklingssamarbete: MyRight (fd Shia).


Lika Unika

FSDB är en av de 6 medlemsorganisationerna i samverkansorganisationen Lika Unika.
Lika Unika är en svensk federation inom funktionshinderrörelsen som verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Lika Unikas värdegrund utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och senare antagna konventioner om mänskliga rättigheter.

Lika Unika består av följande organisationer:
- FSDB (förbundet Sveriges Dövblinda)
- HRF (Hörselskadades Riksförbund)
- NHR (Neuroförbundet)
- RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar)
- SDR (Sveriges Dövas Riksförbund)
- SRF (Synskadades Riksförbund).

Lika Unika engagerar sig i intressepolitiska frågor på riksplanet som handlar om att förbättra livssituationen för människor med funktionsnedsättningar, framförallt med nedsättningar kopplat till syn, hörsel- och rörelse. Lika Unika deltar i ett urval av samråd, referensgrupper och nätverk hos departement, myndigheter och organisationer.

Läs mer om Lika Unika på www.likaunika.org

Folder om Lika Unika