Hälsoverkstans enkät

I december månad skickade vi i Hälsoverkstan ut en enkät till FSDB:s medlemmar. Totalt svarade 63 personer varav 8 svarade skriftligt, resten via nätet. Köns- och åldersuppdelningen vet vi inte då enkäten var anonym. Här nedan ser ni en förkortad sammanställning av enkäten. Enkäten ger inga definitiva svar utan är en bra fingervisning om vad FSDB:s medlemmar tycker och tänker i frågor relaterade till hälsan.

Andel personer som rör på sig i minst 30 minuter åt gången är 77,8% eller 49 personer, resterande 14 personer eller 22,2% utövar inte fysisk aktivitet enligt våran definition (30 minuter åt gången).

Av de som rör på sig uppger de flesta att de utövar någon form av konditionsträning där promenad är den vanligaste (både vanlig, power och stavgång). Ett antal personer uppger även simning eller vattengympa som vald motionsform följt av styrketräning, gym och/eller någon form av kampsport.

De flesta, eller 34,4% (21 personer) utövar fysisk aktivitet 3-4 gånger i veckan, 26,2% (16 personer) utövar fysisk aktivitet mer än 5 gånger i veckan. 16,4% (10 personer) utövar fysisk aktivitet 1-2 gånger i veckan och 14,8% (9 personer) mindre än en gång i veckan. Att man inte tränar på samma sätt under vinterhalvåret som under sommarhalvåret var den kommentar som de flesta lämnade.

På frågan om vilka hinder man eventuellt upplevt i samband med fysisk aktivitet kunde deltagarna lämna mer än ett svar. De flesta, eller 34,4% (21 personer) upplevde bristande tillgänglighet i samband med fysisk aktivitet. Ganska många, 27,9% (17 personer) upplevde även bristen på tolk och/eller ledsagare som ett hinder för fysisk aktivitet. Här kommenterar även de flesta att bristen på ledsagartimmar sätter käppar i hjulen för dem gällande fysisk aktivitet.

På frågan om vad som skulle kunna underlätta att utöva fysisk aktivitet tyckte 39,3% (24 personer) att de saknade mer anpassad träning för personer med dövblindhet tät följt av bättre tillgång till ledsagare / tolk, 34,4% (21 personer). Då var det även ganska många som tyckte att det skulle underlätta om tillgängligheten på plats vore bättre, 26,2% (16 personer).

Nästa fråga handlade om hur ofta du äter hemlagat mat. 67,7% eller 42 deltagare svarade att de äter hemlagat mat oftare en 5 gånger i veckan medan 24,2% (15 personer) äter hemlagat mat 3-5 gånger i veckan. Ett antal deltagare svarade att de endast eller till stor del äter färdiga frysta lådor.

Långt de flesta deltagare har ett socialt nätverk, 77,4% (48 personer) även om flera kommenterar att det inte är så stort. 9 personer eller 14,5% uppger att de inte har något socialt nätverk alls.

För de flesta är det av stor betydelse att träffa andra personer med dövblindhet, 42,9% (27 personer). 17 personer, eller 27% tycker att det spelar en viss roll och 14 personer eller 22,2% säger att det inte har så stor betydelse.

Den näst sista frågan var en öppen fråga om vad FSDB kan göra för att hjälpa sina medlemmar att förbättra sin hälsa. Bland det som framkom som förslag var hälsohelger, aktiviteter som kretsar kring olika former av motion, påverkansarbete samt inspirationsföreläsningar av olika slag.

På den sista frågan som handlade om vad hälsa är för dig, även det en öppen fråga, fick vi många olika svar. Den röda tråden var dock att äta bra och kunna motionera samt träffa vänner och bekanta. Dessutom tyckte några att om man hade ledsagare att komma ut på evenemang med var det ett bra sätt att tanka energi för att orka med allt annat. Att vara glad och att tänka positivt nämndes även som god hälsa.