Skolfrågor

FSDB:s målsättning är att alla elever med dövblindhet ska ha tillgång till god utbildning och utveckling. Skolan ska hålla bra kvalitet och alla elever ska få det stöd och anpassningar de behöver oavsett skolform (obligatorisk eller frivillig utbildning). Arbete sker i samverkan mellan FSDB, DBU och Föräldrarådet.

Specialskolan

Utbildning vid specialskolan är till för barn som inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan på grund av dövhet eller hörselskada, dövblindhet, grav språkstörning eller synskada och ytterligare funktionsnedsättning. Staten är genom SPSM huvudman för specialskolan samt också för förskoleklass och fritidshem vid skolenheter med specialskola.

SPSM har åtta specialskolor: Birgittaskolan, Ekeskolan, Hällsboskolan, Kristinaskolan, Manillaskolan, Vänerskolan, Åsbackaskolan och Östervångsskolan. Fem av skolorna har regionala upptagningsområden och tre av dem (Åsbackaskolan, Hällsboskolan och Ekeskolan) är riksrekryterande. Läs mer om skolorna på SPSM:s webbplats.

SPSM har ett nationellt skolråd som FSDB, DBU och Föräldrarådet deltar i. I skolrådet diskuteras övergripande frågor.

Särskolan

Särskolan är också ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.

I Edsberg i Sollentuna, finns t ex Snäckbackens särskola för elever med flerfunktionsnedsättning i förskoleklass, år 1-9 och fritidshem. En av målgrupperna är grundsärskoleelever med medfödd dövblindhet. Läs mer om Snäckbackens särskola.

Riksgymnasiet

I Örebro finns Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Där går också flera elever med dövblindhet. Läs mer om Riksgymnasiet.

Folkhögskolor

Nästan en tredjedel av deltagarna i folkhögskolornas långa kurser har en funktionsnedsättning. Folkhögskolorna får därför ett särskilt utbildningsstöd som ska underlätta studier för personer med funktionsnedsättning. SRF får också bidrag för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och personer med dövblindhet.